FORGOT YOUR DETAILS?

3.1 Algemene informatie

Kerkheem
Tijdens het winterwerk wordt intensief gebruik gemaakt van de zalen in Kerkheem. Daarom is het belangrijk tijdig contact op te nemen met de koster-beheerder wanneer u gebruik wilt maken van één van deze ruimtes.

Mobiele geluidsinstallatie
Onze gemeente beschikt over een mobiele geluidsinstallatie. Deze geluidsinstallatie kan/mag door iedereen gebruikt worden m.b.t. kerkenwerk. Als u gebruik wilt maken van de installatie of als er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met: Kees Jan van Zee (tel. 06-28830439)

Hulpverlening en ontruimingsplan kerkgebouw en Kerkheem
Onze gemeente is in het bezit van een ontruimingsplan. Dit plan is ook gecontroleerd en goedgekeurd door de gemeentelijke brandweer. In de kerkelijke gebouwen zijn hiervoor de bijbehorende maatregelen getroffen (pictogrammenbordjes, plattegronden, e.d.). Tijdens de kerkdiensten zijn per toerbeurt twee hulpverleners aanwezig. De coördinatie van de hulpverlening wordt verzorgd door de heer T. van Roekel (tel. 571296).  Vanuit het college van kerkrentmeester is  dhr. G. Geerenstein aanspreekpunt.

Verhuizing
Gaat u verhuizen? Laat het de kerk ook weten. Stuurt u een verhuisbericht aan de predikant en de scriba van de kerkenraad, dan kunnen wij de ledenadministratie actueel houden. De adreswijziging voor de bezorging van “De Vijf Gemeenten” moet u apart doorgeven. Meer informatie daarover vindt u in het kerkblad.

Actie Kerkbalans
Voor de voortgang van het kerkenwerk ter plaatse en om de gemeente financieel gezond te houden, wordt daadwerkelijk steun gevraagd in de vorm van gebed en offer. Uw jaarlijkse bijdrage is vrijwillig. Een ieder geve echter naar draagkracht. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, door de middelen die u als gemeente ter beschikking stelt.

Solidariteitskas
Voor de Solidariteitskas wordt van de lidmaten en de doopleden vanaf 18 jaar een bijdrage gevraagd van € 10,-. De ene helft van dit bedrag wordt afgedragen aan het Solidariteitsfonds van de landelijke kerk. Vanuit dit fonds worden gemeenten gesteund die bepaalde uitgaven zelf niet kunnen bekostigen, zoals een orgelrestauratie of een kerkbouw in een nieuwbouwwijk. De andere helft is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk in Ederveen.

Verjaardagsfonds
Elke jarige in de gemeente, vanaf 18 jaar, ontvangt met zijn of haar verjaardag een felicitatie, waaraan een verzoek is verbonden om een gift te bestemmen voor het werk van de kerkrentmeesters. Een aantal gemeenteleden is bij deze activiteit betrokken. Zij komen bij u aan huis om uw gift op te halen. Wordt u per ongeluk vergeten en wilt u graag iets geven, neem dan contact op met mevr. I. van Eck (Tel. 06-21477131)

Legaten en erfstellingen
Naast de geldelijke steun in de vorm van collecten en vrijwillige bijdrage, is het mogelijk onze kerkelijke gemeente te steunen door middel van een legaat of erfstelling. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp dat onderdeel is van uw nalatenschap.

Bij een erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis. Een erfgenaam is, samen met de andere erfgenamen, verantwoordelijk voor de nalatenschap. Via een testament kunt u zelf bepalen en laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn en kunt u de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Een testament kunt u laten opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.

In tegenstelling tot nalatenschappen aan familie is een legaat of erfstelling aan een kerkelijke instelling volledig vrijgesteld van belasting. Uw legaat of erfstelling komt dus netto bij het vermogen van de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Wij zullen te allen tijde zorgvuldig met uw nalatenschap omgaan en deze besteden ter opbouw van de gemeente en ter bevordering van de dienst van de Heere.

Wilt u nog meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters.

Verzekering kerkelijke activiteiten
Het college van kerkrentmeesters heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle activiteiten die vanuit de kerkelijke gemeente/verenigingen plaatsvinden.

Deze verzekering keert echter alleen uit als aan alle wettelijke voorschriften en regels is voldaan. Controleer daarom voordat u een activiteit organiseert of er bijvoorbeeld speciale vergunningen moeten worden aangevraagd. Zorg daarnaast altijd voor goede materialen: zaklampen, reflecterende hesjes, e.d.

Vanuit het college van kerkrentmeesters is dhr. E. Labordus verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich tot hem wenden.

Huwelijksjubilea
De gang van zaken rondom een huwelijksjubileum is als volgt: wanneer u een kaart verstuurt of het aan de predikant telefonisch laat weten, gaan we er van uit dat u prijs stelt op:
- voorbede van de gemeente
- vermelding in de kerkbode
- een bezoek van de predikant

Wanneer u uw jubileum in alle stilte wilt vieren, is dat uw goed recht. Dan horen we niets van u. Het gaat om huwelijksjubilea van 25, 40, 50 jaar en daarboven.

Preek op cd
Gemeenteleden die nog eens een dienst willen beluisteren, kunnen desgewenst een opname van een gehouden dienst op cd ontvangen. Hiervoor wordt een geringe vergoeding gevraagd. Wanneer men tijdelijk niet in de gelegenheid is om naar de kerk te gaan, kan men gratis een cd met een opname van de gehouden diensten lenen. Wie van deze service gebruik wil maken, kan dit laten weten aan dhr. A.E. Bakkenes, tel. 572688.

Website
Het adres van de website van onze gemeente is: www.hervormdederveen.nl

Hier vindt u uitgebreidere en actuele informatie over onze gemeente.

De beheerder van de website is dhr. Arend Jan Vlastuin (sitebeheerder@hervormdederveen.nl)

TOP