FORGOT YOUR DETAILS?

1.2 Kerkenraad

Klik op een van onderstaande items voor meer informatie.

Het college bestaat uit 17 personen: 1 predikant, 9 ouderlingen, 5 diakenen en 2 ouderlingen – kerkrentmeester.

Predikant

<vacant>
Hoofdweg 83
6744 WH  Ederveen
Tel.: 0318-571323
E-mail:

Preses

H. Franken
Tel.: 06-23567641
E-mail: preses@hervormdederveen.nl

Ouderling – scriba

G. Boon
Tel.: 06-51402488
E-mail: scriba@hervormdederveen.nl

Pastoraal werker

M. Bos
Mob.: 06-11891219
E-mail: maurits_bos@hotmail.com

C. van Sligtenhorst
Mob.: 06-25420178
E-mail: chris.van.sligtenhorst@hervormdederveen.nl

Ouderlingen

J. Beek
Tel.: 06-52061859
E-mail: j.beek@hervormdederveen.nl

P. Dorresteijn
Tel.: 06-11306080
E-mail: pieter@doen.works

W. van Eck
Tel.: 0318-556415
E-mail: wimvaneck1961@gmail.com

D. Verheij
Tel.: 06-12556926
E-mail: danielenrianne19@gmail.com

<vacant>
Tel.:
E-mail:

H. J. Berends
Tel.: 06-13204053
E-mail: h.berends@hervormdederveen.nl

B. de Lange (jeugdouderling)
Tel.: 0611737052
E-mail: b.de.lange@hervormdederveen.nl

J.W. Berkhof
Tel.: 0318-574106
E-mail: janwillem@famberkhof.nl

Diakenen

R. van Bruchem
Tel.: 0318-573922
E-mail: rvanbruchem@ziggo.nl

M. van Dijk (jeugddiaken)
Tel.: 0683840312
E-mail: m.van.dijk@hervormdederveen.nl

H. Franken
Tel.: 06-23567641
E-mail: penningmrdiaconie@hervormdederveen.nl

B. van de Lagemaat
Tel.: 0318-574070
E-mail: bert@bouwbedrijflagemaat.nl

H. van de Meent (voorzitter)
Tel.: 0611165425
E-mail: hvandemeent@gmail.com

Ouderlingen – kerkrentmeesters

M. Hullekes
Tel.: 06-24225065
E-mail: m.hullekus@hervormdederveen.nl

J. van Dijk
Tel.: 06-53789301
E-mail: kerkrentmeester@hervormdederveen.nl

Preses (voorzitter) van de kerkenraad: H. Franken
Assessor (tweede voorzitter van de kerkenraad): W. van Eck
Scriba: ouderling G. Boon
Jeugdpastoraat en jeugdwerk:  jeugdouderling B. de Lange
Jeugddiaconaat: jeugddiaken M. van Dijk
Evangelisatie: ouderling H. Berends

De kerkenraad als geheel heeft tot taak de dienst van Woord en Sacrament te onderhouden, opzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven aan haar opbouw en dienst in de wereld. Binnen het college heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De predikant heeft als meest geëigende taak de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten, het Catechetisch onderwijs, de Pastorale zorg over de gemeente en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente.

De ouderlingen hebben de zorg dat alles in de gemeente met orde verloopt. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de Sacramenten. Bovendien zijn ze met de predikant belast met het opzicht over de gemeente en zijn hem behulpzaam in het pastoraat.

De ouderlingen - kerkrentmeester dragen met de kerkrentmeesters - niet ambtsdrager en de leden van de commissie van bijstand in het bijzonder zorg voor de gebouwen, de predikantsplaats en de kerkelijke medewerkers. De gemeente brengt daarvoor gelden bijeen in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, de gewone- en extra collecten, giften en legaten.

Pastoraal werker
Br. M. Bos is pastoraal werker in onze gemeente. Hij is werkzaam in het pastoraat. In overleg met de predikant bezoekt hij de zieken thuis en in de ziekenhuizen, en andere gemeenteleden die pastorale zorg nodig hebben. Verder bezoekt hij de jarigen van 75 tot en met 82 jaar.

Bezoekbroeders
Elk van de wijkouderlingen wordt bij het afleggen van zijn bezoeken bijgestaan door een bezoekbroeder. Zij hebben in de kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd en we hopen dat zij net als de ouderlingen welkom zijn in uw huizen en uw vertrouwen zullen krijgen.

Evangelisatiebezoekbroeders en zusters:
In het kader van de pastorale bearbeiding van de gemeente zijn onderstaande gemeenteleden, samen met de evangelisatie-ouderling, de wijkouderlingen behulpzaam:

De heer J. Tollenaar (Tel. 06-51503146)

Mevrouw A. Boon (Tel. 06-30795685)
Mevrouw M. van Laar (Tel. 06-23134532)

De heer C. van Dooren (Tel. 0318-571243)
De heer T. van Dodewaard (Tel. 06-57055786)

De ouderlingen en bezoekbroeders leggen elk jaar van september tot en met mei bezoeken af bij de gemeenteleden thuis. Zij doen dat wekelijks, bij voorkeur in het begin van de week, na een telefonische- of mondelinge afspraak. Indien nodig staan de diakenen en ouderlingen - kerkrentmeester hun medebroeders bij. De ouderlingen en bezoekbroeders bezoeken het hele gezin. De kinderen tellen volledig mee. Hun deelname aan de gesprekken verhoogt de waarde van het onderlinge contact. Kan de kerkenraad op uw en jouw aller medewerking rekenen bij het huisbezoek? Voor een goede bearbeiding is de gemeente in de volgende wijken verdeeld:

Wijk 1

Ouderling: J.W. Berkhof
Bezoekbroeder: W. Zwart
Diaken: H. van de Meent

Hoofdweg
Smidstraat
Spinnebosweg
Schoolstraat
Alsmede alle buitenadressen in Veenendaal en de Klomp

Wijk 2

Ouderling: D. Verheij
Bezoekbroeder: C. van Roekel
Diaken: B. van de Lagemaat

Seringstraat
Ribesstraat
Brinklanderweg
Munnikeweg
Veenweg
Luntersekade
Bruinehorst
Bruinehorstweg
Bruinhorsterpad
Smalsteeg
De Venen
Fliertseweg
Krommeweg
Klomperweg, Lunteren
Oude Erfseweg
Schansweg
Zwetselaarseweg
Kruisbeekweg
De Zicht

Wijk 3

Ouderling: P. Dorresteijn
Bezoekbroeder: J. Beek
Diaken: R. van Bruchem

Nieuweweg
Poelweg
Meikade
Zecksteeg
Doesburgerdijk
Schampsteeg
Alsmede alle buitenadressen in Lunteren en Ede

Wijk 4

Ouderling: W. van Eck
Bezoekbroeder: J.D. van Heerdt
Diaken: H. van de Meent

Azaleastraat
Clematisstraat
Jasmijnstraat
Forsythiastraat
Spiraeastraat
Goudenregenstraat
Hibiscusstraat
Hootsenplein
Hootsenstraat
Van Wamelenweg

Wijk 5

Ouderling: J. Beek
Bezoekbroeder: J. Nijburg
Diaken: H. Franken

Oudendijk
Buurtweg
Buurtdwarsweg
Scheivoor
Renswoudseweg
Onderweg
Oude Heuvel
Hortensiastraat

Wijk 6

Ouderling: <vacant>
Bezoekbroeder: <vacant>
Diaken: B. van de Lagemaat

Veldjesgraaf
Veldjeshof
Veenaak
Rietstraat
Tripstraat
Legakker
Steekijzer
Schras
Leesonweg
Leesonhof
Munnikebeekhof
Sneeuwbesstraat

TOP