FORGOT YOUR DETAILS?

9.3 Evangelisatie

Algemene informatie
De roeping om het Evangelie uit te dragen is een Bijbelse taak voor iedere gelovige afzonderlijk en de gemeente als geheel. Het is het Evangelie van God en dus kan dat ook alleen in afhankelijkheid van Hem uitgedragen worden. Het is de Heilige Geest, Die de vrucht geeft op het evangelisatiewerk.

De missie van de EC is:
Het inspireren en toerusten van het vervullen van de missionaire roeping van de Hervormde gemeente van Ederveen.

Onze doelstellingen zijn:

  • Gemeenteleden bewust maken van hun missionaire roeping.
  • Het toerusten en ondersteunen van gemeenteleden in hun persoonlijke roeping om het Evangelie uit te dragen.
  • Het organiseren van cursussen voor rand-/buitenkerkelijke ouderen en jongeren.

Voor wie
Iedere gelovige heeft een persoonlijke roeping tot het uitdragen van het Evangelie. In zijn of haar daden en woorden dient de gelovige een getuigenis voor de wereld te zijn. Iedere gelovige geeft dit getuigenis op een voor hem of haar unieke manier, maar allen in liefde en met bewogenheid voor de naaste. In deze tijd van massamedia vol prikkels en informatie is juist het persoonlijke contact de manier waarmee vertrouwen gewonnen kan worden en de boodschap van het Evangelie overgebracht kan worden. Zodra er een vertrouwensband bestaat en er enige interesse is ontstaan naar het christelijk geloof, moet er een mogelijkheid zijn om op een vrijblijvende manier meer te leren over dat geloof. Belangrijk is dat de gemeente als geheel zich bewust is van haar roeping tot verkondiging van het Evangelie. Niet alleen de dominee, kerkenraad of Evangelisatiecommissie (EC) is verantwoordelijk voor het missionaire karakter van de gemeente, maar ieder gemeentelid afzonderlijk en alle gemeenteleden met elkaar.

Door wie
De leden van de EC zijn:
H. Berends
Vacature Secretaresse / penningmeester
T. Blotenburg
B. van Beek

Email: evangelisatie@hervormdederveen.nl

TOP